Expressió escrita

L   Llistat de connectors que us poden ajudar
a   l’hora de redactar


 Per introduir un tema
 • L'objectiu principal de...
 • Aquest escrit/document tracta de...
 • Respecte a...
 • Pel que fa a...
 • Quant a...
 • Sobre (el tema de)...
 • En relació amb...
 • Per començar...
 • En referència a...

Per marcar l'ordre

 • En primer lloc/Primer/Primerament/Per començar/D'entrada...
 • En segon lloc/segon...
 • En tercer lloc/tercer...
 • Seguidament...
 • En darrer lloc...
 • Finalment...
 • Per acabar...

Per fer distincions

 • D'una banda...de l'altra...
 • Per un costat...per l'altre
 • D'altra banda...
 • Altrament...
 • Al contrari...
 • En canvi...


Per continuar sobre un mateix punt

 • A més a més...
 • A més...
 • Així mateix...
 • Després...
 • Tot seguit...
 • També...
 • Així doncs...

Per posar èmfasi en un punt

 • És a dir...
 • En altres paraules...
 • Dit d'una altra manera...
 • S'ha de tenir en compte...
 • El més important...
 • Convé ressaltar...
 • Val la pena recordar...
 • Cal insistir en/a...

Per indicar aparença / realitat
·        A primera vista...
·        Aparentment...
·        D’entrada...
·        En principi...
·        En teoria...
·        En realitat...
·        De fet...
·        Realment...
·        En la pràctica...
·        A efectes pràctics...A
·        l cap i a la fi, al capdavall...

 Per estructurar l’espai
A dalt/a baix, a la dreta/ a l’esquerra
al mig, davant/darrere, lluny/prop...
Per estructurar el temps
Abans, ara, després, més tard, al mateix temps, 
llavors, tot seguit, a continuació...
Per presentar una causa
Com que, ja que, perquè (+verb en indicatiu), 
per raó de, vist que, gràcies a, per culpa de, a causa que/de...
Per indicar conseqüència
En conseqüència, a conseqüència de, de manera que,
per això, doncs, per consegüent, consegüentment...

Per indicar condició
A condició que/de, si, en cas que/de, posat que...
Per indicar oposició, objecció, contrast
Però, al contrari, tanmateix, no obstant això, de tota manera...
Encara que, amb tot, malgrat (que), tot i que...

Per acabar

 • En conclusió...
 • En definitiva...
 • En conseqüència...
 • Per acabar...
 • Finalment...
 • Per tant...
 • A tall de cloenda...